Witamy na naszej stronie!
|Strona Główna|Radiowęzeł|Fan Club Stali|Team Strony|Kontakt|
Strona Główna
Strona Główna
Plany lekcji
Informacje
Programy unijne
Kompleksowe umiejętności
Galeria
Kontakt
Szkoła

Dyrekcja
Nauczyciele
System oceniania
Konsultacje
Historia szkoły
Statut szkoły
E-learning
Praktyki zawodowe
Samorząd uczniowski
Gimnazjum nr 19
Dla Ucznia
Gazetka Szkolna
Biblioteka
Projekty edukacyjne
Egzamin gimnazjalny
Egazmin maturalny
PCK
Koło fotograficzne
Zajęcia dodatkowe
Moodle
Innowacje
Biologiczna
Dziennikarska
Rekrutacja
Podania

Kierunki kształcenia
Regulamin
Inne
E-kronika

E-kronika 2013/4
E-kronika 2014/5
klasa sportowa
klasy
Doradztwo zawodowe
Fundusz socjalny


Programy unijne

15.12.2012
Wyjazd edukacyjny do Międzynarodowej Szkoły Barmanów
 i Sommelierów w Poznaniu

więcej...

15.12.2012
Wyjazd edukacyjny do Wyższej Szkoły Gastronomii i Hotelarstwa w Poznaniu

 

więcej...

15.06.2012
PRAKTYKI W KOŁOBRZEGU

kolob2012 więcej...20.04.2012
Kurs barmański
GALERIA

20.04.2012
II O na praktykach w Słupsku
GALERIA  WIĘCEJ...

Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe

Nauczyciele naszej placówki są uczestnikami projektu nr WND-POKL.09.04.00-08-014/09 pt.: „Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe” realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W okresie realizacji projektu od września 2009 r. do lipca 2011r. 50 nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp., podniesie swoje kwalifikacje zawodowe poprzez studia podyplomowe w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (15 osób),zajęć logopedycznych (20 osób), zajęć socjoterapeutycznych (15 osób).
Informacje o projekcie: www.edu.gorzow.pl

Człowiek – najlepsza inwestycja"Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej"

Projekt Miasta Gorzowa Wlkp. realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zajmując trzecią lokatę w województwie spośród pięciu projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz 232 złożonych, otrzymał 75,50 pkt. oraz 385 264,00 zł dofinansowania (100% kosztów projektu) z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czas realizacji projektu obejmuje okres od września 2008 - sierpnia 2010.

Projekt zakłada rozszerzenie oferty gorzowskich szkół gimnazjalnych o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem zawodowych.
Przyczyni się to do lepszego przygotowania uczniów do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłego zawodu.


Działaniami są objęci uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych na terenie Miasta.
W ramach projektu przewidziano:

·  utworzenie Centrum Poradnictwa Zawodowego przy Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, w którym zespół specjalistów pełnić będzie dyżury, służąc pomocą i radą młodzieży i rodzicom w kwestiach dotyczących wyboru odpowiedniego kierunku dalszej edukacji

·  utworzenie Szkolnych Punktów Poradnictwa Zawodowego wyposażonych w odpowiednie materiały informacyjne i edukacyjne

·  prowadzenie warsztatów dla uczniów umożliwiające poznanie własnych predyspozycji, mocnych stron, wypracowanie właściwego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz przyszłego zawodu; zajęcia dotyczyć będą następujących zagadnień:

  • Moduł I Praca w życiu człowieka - 1 godzina,
  • Moduł II Poznaję siebie - 3 godziny,
  • Moduł III W świecie zawodów - 2 godziny,
  • Moduł IV Drogi i możliwości kształcenia-aktualny system edukacji w Polsce - 2 godziny,
  • Moduł V Współczesny rynek pracy - 1 godzina,
  • Moduł VI Moje decyzje - określenie cech zawodowych - 2 godziny,
  • Moduł VII Wycieczka zawodoznawcza - 3 godziny.

·  spotkania z nauczycielami

·  spotkania z rodzicami

·  cykl konferencji tematycznych

Za przygotowanie oraz realizację projektu odpowiedzialne są: Wydział Integracji Europejskiej oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe cz.2

Nauczyciele naszej placówki są uczestnikami projektu nr WND-POKL.09.04.00-08-014/09 pt.: „Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe” realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W okresie realizacji projektu od września 2009 r. do lipca 2011r. 50 nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp., podniesie swoje kwalifikacje zawodowe poprzez studia podyplomowe w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (15 osób), zajęć logopedycznych (20 osób, zajęć socjoterapeutycznych (15 osób).

Informacje o projekcie: www.edu.gorzow.pl

Człowiek – najlepsza inwestycjaProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o realizowanym projekcie unijnym.

Tytuł: E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2009/2010” – pilotażowy program zajęć pozalekcyjnych.

Numer:
WND-POKL.09.02.00-08-011/09

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Cele: Celem projektu jest zwiększenie dostępności i atrakcyjności dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów gorzowskich techników z wykorzystaniem platformy edukacyjnej w zakresie doskonalenia kluczowych kompetencji z matematyki i języków obcych w roku szkolnym 2009/2010. Projekt obejmuje realizację dodatkowych zajęć z języków obcych (8 grup języka angielskiego, 2 grupy języka niemieckiego) i matematyki (8 grup) - łącznie dla 216 uczniów gorzowskich techników z wykorzystaniem informatycznej platformy edukacyjnej w formie e-learningu.

Okres realizacji: od 01.09.2009 r. do 31.08.2010 r.

Szczegółowe informacje: Strona internetowa Wydziału Edukacji www.edu.gorzow.pl zakładka

Projekty unijne oraz strona platformy projektu
www.tech.edu.gorzow.plProjekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

E – edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2011/2012” – etap II

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom stawianym uczniom na różnych szczeblach edukacji, a także zmieniającej się rzeczywistości, w której przyszło im funkcjonować Miasto Gorzów Wlkp. w roku szkolnym 2011/2012 realizuje projekt, którego celem jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów gorzowskich techników w zakresie nauki języków obcych i matematyki poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem platformy edukacyjnej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia pozalekcyjne, prowadzone głównie w formie e-learningu. Łącznie z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w formie e-nauki (prowadzonych przez 18 przeszkolonych nauczycieli) będzie mogło skorzystać 180 gorzowskich uczniów technikum. Projekt zakłada utworzenie 18 grup zajęć pozalekcyjnych po 10 uczniów (10 grup z j. obcych tj.: angielski, niemiecki oraz 8 grup z matematyki) i przeprowadzenie 30 godzin zajęć on-line dla każdej grupy.

Specjalną nagrodą dla 18 najlepszych uczestników projektu będzie udział w 7-dniowym obozie językowym.

Rekrutacja uczniów do projektu prowadzona będzie w okresie od 05.09.2011 r. do 16.09.2011 r., natomiast rekrutacja nauczycieli prowadzących zajęcia i konsultantów merytorycznych weryfikujących prawidłowość przygotowanych zajęć, prowadzona będzie w okresie 19 – 30.09.2011 r. Formularze zgłoszeniowe i szczegóły projektu są dostępne na gorzowskim portalu edukacyjnym www.edu.gorzow.pl w zakładce: Projekty unijne.


 

 

Gorzowska Edukacja Zawodowa na rzecz Rynku Pracy

 

Regulamin uczestnictwa

Lista uczestników praktyk zawodowych w Kołobrzegu

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości edukacji w gorzowskich technikach poprzez zwiększenie dostępności i atrakcyjności dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, ukierunkowanych na doskonalenie kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych i matematyki. Ponadto 18 nauczycieli przygotowanych zostanie do praktycznego stosowania narzędzi i metod kształcenia na odległość.

- wrzesień 2011

 Gimnazjum nr 19
Gimnazjum nr 12
Technikum nr 8

BIP


Comenius


Copyright © 2011 sobieski.phg.pl, wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie za zgodą autora.
Autor strony: uczeń ZS12 W. Kuciński